Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Tag

  Svetska književnost

1582

Proizvoda
 • Uzbudljiv i neodoljiv izbor najboljih svetskih krimi priča! Zbirka krimi priča koje je pred vama povezuje pisce različitih narodnosti, doba i vrednosti jednom zajedničkom temom - kriminalom. Krimi priče su najprivlačniji književni rod jer zadovoljavaju iskonsku žudnju čitaoca za izazovom, saznanjem, mitom, avanturom, neizvesnošću, uzbuđenjem, tajanstvenošću, neponovljivim doživljajem, i to na način na koji nijedan drugi književni oblik ne uspeva.Autori čije priče okupiraju i vezuju vašu pažnju do poslednje pročitane stranice:Gilbert Kid ČestertonRobert Luis StivensonArtur Konan DojlŽorž SimenonTomas BerkFilis Doroti Džejms Agata KristiDžon Dikson KarGeri BrendnerSomerset MomKlareta Čerio

  Izvor

  www.dereta.rs
  660 RSD

  5,58 €

 • ROMAN KOJI JE UZBUDIO ČITALAČKU PUBLIKU... Ovo je pri­ča o tra­ga­nju, u ko­joj, vo­đe­ni stra­šću i lju­ba­vlju, ne­ma­te dru­gog iz­bo­ra osim da pra­ti­te sud­bi­nu... Kakve su to tajne Milhausa Paskala, džentlmena starog kova, koji se od ostatka sveta krije na izolovanom seoskom imanju „Doba“, na kome živi sa troje razmaženih naslednika i poslušnim baštovanom, ne­pre­kid­no se sa­sta­ju­ći s broj­nim po­se­ti­o­ci­ma, ko­ji su u isto vre­me bo­ga­ti i uti­caj­ni, ali i opa­sni i lu­di. Na­ra­to­ra ro­ma­na te­žak splet ži­vot­nih okol­no­sti iz­ne­na­da uvla­či u vr­tlog zbi­va­nja ko­ja se od­vi­ja­ju oko ovog po­vu­če­nog čo­ve­ka, vo­de­ći ga kroz mu­ko­tr­pan po­sao, ne­iz­re­ci­ve i ne­za­mi­sli­ve taj­ne, pu­to­va­nja, lju­bav­ne do­ži­vlja­je i ubi­stva, pred ko­ji­ma sve po­sta­je ne­va­žno: po­ro­di­ca, mo­ral, pa čak i ži­vot, sve dok na­kon dva­de­set i pet go­di­na ne uspe da pro­nik­ne u deo ove mi­ste­ri­je. Tri ži­vo­ta su pri­ča o lju­di­ma ob­da­re­nim ne­ve­ro­vat­nom spo­sob­no­šću da bu­du po­ve­za­ni sa re­al­no­šću ko­ja kao da sva­kog tre­nut­ka mo­že da po­to­ne u bez­dan, po­put akro­ba­te na ži­ci.Od por­tu­gal­skog se­la do Li­sa­bo­na i Nju­jor­ka, na raz­bo­ju „zlat­nih osam­de­se­tih go­di­na" dva­de­se­tog ve­ka, maj­stor­ski je iza­tka­na pri­ča o hip­no­zi, akro­bat­skim ve­šti­na­ma, kr­va­vim ra­to­vi­ma, špi­jun­skim igra­ma, ko­mu­ni­sti­ma i fa­ši­sti­ma. Prevod s portugalskog: Ana Lukić „Ne­ma šta da se do­da, osim da skru­še­no za­ne­mi­mo pred ve­li­kim ro­ma­no­pi­scem ko­ji nas - kao ve­li­ki maj­sto­ri Po, Kaf­ka, Mel­vil, Kon­rad - oslo­ba­đa stra­ha ta­jan­stve­nom sna­gom pi­sa­ne re­či.“ An­to­nio-Pe­dro Va­škon­se­loš

  Izvor

  www.dereta.rs
  814 RSD

  6,88 €

 • Dostojevski: „Ana Karenjina je kao umetničko delo pravo savršenstvo koje je zaista došlo u pravi čas i s njom se ništa slično iz evropske književnosti našeg vremena ne može uporediti..." Isidora Sekulić: „Anu Karenjinu - taj čudesni vrhunac umetnosti koji se diže između dve teške krize Tolstojeva neverovanja u lepu umetnost - to delo bi, kao neku ogromnu građevinu, trebalo možda da prevodi čitav niz specijalista, počevši od onog koji drhće pred lepim konjem, pa do onog koji se uzbudi pred novorođenčetom."Laza Lazarević: „Niko više ne treba da piše, on je rekao sve."

  Izvor

  www.dereta.rs
 • NOVI ROMAN JEDNOG OD NAJPOZNATIJIH AFIČKIH PISACA.KADA PROČITATE PRAVO NA ŽUDNJU SHVATITE DA JE TO ROMAN KOJI VAS ZAUVEK PROMENI... Be­le­ška o ini­ci­ja­ci­ji žud­nje. U mrač­nom sre­di­štu sve­ga, na­la­zi se za­go­net­ka: Šta je to žud­nja? Pod­sti­caj na kre­ta­nje, na­gon da se pro­ba za­bra­nje­no slat­ko vo­će sa pri­me­som gor­či­ne. Kre­ta­nje od ono­ga što je­ste pre­ma ono­me što ni­je. Glav­ni lik ro­ma­na Pra­vo na žud­nju je Ru­ben Oli­vi­je, udo­vac i pro­ma­še­ni pi­sac, žr­tva re­al­no­sti no­ve de­mo­kra­ti­je u Ju­žnoj Afri­ci, ko­ju po­ku­ša­va da us­po­sta­vi cr­nač­ka ve­ći­na po­sle du­ge bor­be pro­tiv apart­hej­da i vla­sti ma­njin­ske be­le po­pu­la­ci­je. Ru­be­no­vo me­sto u fa­kul­tet­skoj bi­bli­o­te­ci pre­u­zi­ma cr­ni slu­žbe­nik, nje­go­vi si­no­vi sa svo­jim po­ro­di­ca­ma na­pu­šta­ju ili će na­pu­sti­ti ze­mlju, dok on ži­vi po­vu­če­no u jed­noj ku­ći u pred­gra­đu, s ose­ća­njem kri­vi­ce zbog smr­ti že­ne ko­ju je ne­iz­mer­no vo­leo.Ali pra­vi raz­log nje­go­ve usa­mlje­no­sti na­la­zi se u go­di­na­ma nje­go­vog de­tinj­stva, pro­ve­de­nog bez lju­ba­vi na far­mi na ru­bu pu­sti­nje Ka­la­ha­ri.To su raz­lo­zi zbog ko­jih se ra­đa nje­go­va žud­nja za hra­brom mla­dom že­nom Te­som, ko­ja mo­že sve da mu na­dok­na­di i ko­joj je sve una­pred opro­šte­no. Preveo s engleskog Rastko Garić

  Izvor

  www.dereta.rs
  814 RSD

  6,88 €

 • Biblioteka "Tako je govorio"! U ovoj knjizi pronaći ćete izbor Balzakovih misli o najrazličitijim fenomenima ljudskog života.

  Izvor

  www.dereta.rs
  550 RSD

  4,65 €

 • HIT ROMAN SAVREMENE RUSKE SPISATELJICE KOJI VELIĆA LJUBAV U JEDNOJ NEOBIČNOJ PORODICI U POSTKOMUNISTIČKOJ RUSIJI...Lju­bav je je­di­ni smi­sao...Ovaj ro­man je pre sve­ga pri­ča o lju­ba­vi - neo­bič­noj, sve­pro­ži­ma­ju­ćoj, po­ma­lo iš­ča­še­noj, ali iskre­noj i ne­spu­ta­noj, o lju­ba­vi pre­ma po­ro­di­ci, pre­ma umet­no­sti i pre­ma ži­vo­tu u svim nje­go­vim po­jav­nim ob­li­ci­ma, od lju­di do Me­se­ca, traj­noj i na­su­šnoj, bez ob­zi­ra na pre­pre­ke ko­je mo­ra da pre­va­zi­đe i žr­tve ko­je zah­te­va.Za­to se ova knji­ga či­ta s osme­hom, jer sve u njoj da­je nam šan­su da se kroz hu­mor, po­ne­kad ka­ri­ka­tu­ru, čak i gro­te­sku, pod­se­ti­mo na lju­bav i one stva­ri ko­je ži­vot či­ne vred­nim ži­vlje­nja.Sli­ka­ju­ći neo­bič­nu po­ro­di­cu u vre­me post­ko­mu­ni­stič­ke Ru­si­je, Ma­ri­na Mo­skvi­na pri­ča to­plu i ne­žnu pri­ču o ljud­skoj po­tre­bi za za­jed­ni­štvom i raz­u­me­va­njem.Ro­man­sa sa Me­se­com je knji­ga pro­fe­si­o­nal­ca ko­ji je us­peo da osta­ne iskren i ne­po­sre­dan kao de­te, otvo­ren za ži­vot i za­u­vek za­lju­bljen u nje­ga...

  Izvor

  www.dereta.rs
 • Izobilje tema i događaja iz prva dva toma, svodi se u ovom trećem na ljubavnu priču u kojoj, nerealno, a ipak moguće, samo jedan dodir ruke ne gubi intenzitet užitka ni posle dvadeset godina odvojenosti... Na kraju, bez odgovora baš na sva pitanja, autor nas znalački ostavlja u dilemi da li je u pitanju klasična otvorena naracija, u kojoj se tumačenje prepušta čitaocima, ili su ipak ostavljena odškrinuta vrata za razotkrivanja u nekim budućim delima...

  Izvor

  www.dereta.rs
  1.210 RSD

  10,22 €

 • PRVI DEO MOĆNE TRILOGIJE , KOJA VODI ČITAOCE NA MISTERIOZNO PUTOVANJE KROZ ZEMLJE MAGREBA... Sva­ke go­di­ne pri­po­ve­dač Ha­san oku­plja slu­ša­o­ce na ču­ve­nom grad­skom tr­gu u Ma­ra­ke­šu ka­ko bi po­de­li­li se­ća­nja na jed­nu noć, po­ku­ša­va­ju­ći da shva­ti šta se ta­da de­si­lo - i da oprav­da svog mla­đeg bra­ta Mu­sta­fu, ko­ji je u za­tvo­ru zbog na­vod­no po­či­nje­nog zlo­či­na. Ube­đen u bra­to­vlje­vu ne­vi­nost upr­kos to­me što ne odo­bra­va nje­go­ve sta­vo­ve, Ha­san upor­no tra­ga za isti­nom. Ali, dok nje­go­vi slu­ša­o­ci nu­de su­prot­sta­vlje­na sve­do­če­nja, a de­ta­lji se pre­o­bli­ku­ju ili ras­pli­nja­va­ju u obla­ku se­ća­nja, pri­ča o jed­nom neo­bič­nom mu­škar­cu i nje­go­voj pre­le­poj pra­ti­lji leb­di u va­zdu­hu jed­na­ko za­go­net­na kao i nji­ho­va sud­bi­na, osta­vlja­ju­ći nas da se pi­ta­mo da li Ha­san uspe­va u svo­joj na­me­ri, ili je, na sop­stve­nu ža­lost, i on sam deo te mi­ste­ri­je. On ni­je sa­mo pri­po­ve­dač, već i vo­dič, sve­dok, za­ba­vljač i hro­ni­čar, ču­var le­gen­di i zna­nja sa­kri­ve­nih u bes­kraj­nim la­vi­rin­ti­ma ras­ko­šnog Ma­ra­ke­ša.Od taj­no­vi­tih uli­či­ca drev­ne Me­di­ne do ne­pre­gled­ne „pu­sti­nje lju­ba­vi" u ko­joj su se ve­tar i pe­sak za­ve­ri­li da pro­gu­ta­ju za­lu­ta­le stran­ce, Pri­po­ve­dač iz Ma­ra­ke­ša po­me­ra gra­ni­ce mi­ste­ri­je, isto­vre­me­no da­ru­ju­ći na­dah­nu­to is­tra­ži­va­nje pri­ro­de lju­ba­vi i na­šeg pro­men­lji­vog po­i­ma­nja stvar­no­sti. Prevod sa engleskog: Sandra Nešović Ovo je pej­zaž is­pu­njen ale­go­ri­ja­ma, u ko­me je ma­što­vi­tost za­kon, a pri­po­ve­da­či pro­vo­de vre­me raz­re­ša­va­ju­ći mi­ste­ri­je. Pr­vi deo tri­lo­gi­je, ko­ji nas pod­se­ća na dar pri­ča­nja pri­ča, naj­sta­ri­je i naj­va­žni­je ljud­sko zna­nje, jer sva­ki je ži­vot pri­ča pre­pu­na mi­ste­ri­ja, raz­li­či­ta od dru­gih, je­din­stve­na i ne­po­no­vlji­va... Im­pre­si­van, ozbi­ljan i stra­stven autor. J. M. Ku­ci

  Izvor

  www.dereta.rs
  748 RSD

  6,32 €

 • NEVEROVATNA PRIČA KOJA PREOKREĆE ZEMLJU IZ PERA JEDNOG OD NAJBOLJIH AMERIČKIH AUTORA...GLATKO I PREFINJENO, A SUPTILNO I SNAŽNO... Za knji­žev­nost, Mu­zi­ka na vo­di isto je što i Oti­ma­či iz­gu­blje­nog kov­če­ga za film­sku umet­nost. In­tri­gant­nom fa­bu­lom, uz mno­go lu­di­ra­nja, oba de­la vra­ća­ju po­lju­lja­nu ži­vot­nost - sva­ka svo­me ob­li­ku umet­nič­kog iz­ra­ža­va­nja.Sle­de­ći svo­je ju­na­ke, Man­ga Par­ka - sme­šnog, a ne­žnog Ško­ta ko­ji nas vo­di du­bo­ko u di­vlji­nu ne­is­tra­že­ne Afri­ke, i Ne­da Raj­sa, ma­le­ro­znog pre­va­ran­ta ko­ji plu­ta po oba­la­ma Tem­ze, Bojl po­ve­zu­je dva sve­ta ko­ji su sa­mo na­iz­gled ne­spo­ji­vi. Baš kao še­vr­da­vi Ni­ger, i ovaj ro­man vi­ju­ga, kri­vi se i is­pra­vlja, čas će u jed­nu, čas u dru­gu stra­nu, a on­da se u ka­ska­da­ma spu­šta ka mir­ni­jem to­ku. Sva­ki či­ta­lac ko­ji uplo­vi u nje­go­vu baj­ku će uži­va­ti, iz sveg sr­ca na­vi­ja­ti za glav­ne ju­na­ke i na­da­ti se sret­nom za­vr­šet­ku. Prevod sa engleskog: Vladimir D. Janković Ve­li­ka, va­žna knji­ga jed­nog odva­žnog pi­sca...

  Izvor

  www.dereta.rs
  1.012 RSD

  8,55 €

 • Polazeći od renesansnog načela amor omnia vincit Amanda Krejg uzima veliku Šekspirovu komediju San letnje noći i smešta ja u moderno doba.Njeni junaci - engleski bračni par, dve prijateljice i dva prijatelja, svekrva i deca, odlaze na letovanje u Italiju, u zabačenu vilu u nedirnutoj prirodi Toskane, s namerom da se druže ali i da se u ljubavi spoje svi oni koji su usamljeni.Magija krajolika, letnje plahovitosti i kupudonske šale troje nestašne dece, utiču da se otmu kontroli, a da se ljudski odnosi i sudbine na čudesan način isprepliću i izmene...

  Izvor

  www.dereta.rs

1582

Proizvoda